Referáty a kvalitné informácie všetkého druhu na InfoWeby.sk

Ťažba surovín na Slovensku

Ťažba surovín na Slovensku 3.0 out of 5 based on 9 votes.

Vznik, vývoj a rozmiestnenie rudných ložísk na Slovensku sú úzko späté s geologickými procesmi, ktorými sa formovali Západné Karpaty.

Základné pojmy

Klasifikáciu zásob výhradných ložísk SR upravuje § 14 zákona;,č. 44/1988 Zb. v znení zákona Č. 498/1991 Zb. a novely zákona Č. 558/2001 Z. z. a vyhláška SGÚ Č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk.

Zásoby výhradného ložiska podl'a stupňa preskúmanosti výhradného ložiska alebo jeho časti a podl'a stupňa znalosti jeho úložných pomerov, kvality, technologických vlastností a banskotechnických podmienok sa klasifikujú na kategórie:

  • overené zásoby
  • pravdepodobné zásoby
  • predpokladané zásoby

Podl'a vhodnosti na hospodárske využitie sa zásoby klasifikujú na:

  • bilančné zásoby,
  • nebilančné zásoby.

Bilančné zásoby sú zásoby využitel'né v súčasnosti a vyhovujú súčasným technickým, technologickým a ekonomickým podmienkam využitia výhradného ložiska alebo jeho časti.

Nebilančné zásoby sú zásoby v súčasnosti nevyužitel'né, ich využitel'nosť sa však s ohl'adom na očakávaný technický, technologický a ekonomický vývoj predpokladá v budúcnosti.

Nerastná surovina je tuhá, kvapalná alebo plynná časť zemskej kôry (prvok, zlúčenina, minerál, hornina), ktorú je možné použiť v pôvodnom stave, alebo po úprave v priemysle. Patria sem: rudy, nerudy a kaustobiolity (uhlie, ropa, plyn).

Ložisko nerastnej suroviny je prírodnou akumuláciou nerastnej suroviny, ktorú je možno ťažiť so ziskom (v súčasnosti alebo v budúcnosti).

Ruda je agregát minerálov, z ktorého možno rentabilne získať kov, prípadne viac kovov.
Rudný minerál je priamou surovinou na výrobu kovov extrakciou (napríklad galenit, sfalerit a chalkopyrit).

História ťažby rúd

Územie Slovenska bolo obývané už v staršej dobe kamennej, v paleolite. Poskytovalo dve veľmi výhodné suroviny na výrobu kamenných nástrojov: rádiolarit a obsidián.

Využívanie kovov malo svoju nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji technického pokroku aj na našom území. Výroba bronzových nástrojov a zbraní sa sústreďovala v opevnených osadách. Medená ruda sa z ložísk v Slovenskom rudohorí a v Nízkych Tatrách pred zhutňovaním aj upravovala, ako o tom nasvedčujú zvyšky kamenných nástrojov na roztĺkanie medi a zvyšky pražiacích ohnísk na lokalite Piesky pri Banskej Bystrici.

Zhutňovanie železných rúd na našom území bolo preukázateľne známe v halštatskej dobe (7.-5. stor. pred n.l.). Na hradisku Malpír pri Smoleniciach sa našli kusy železnej trosky a hrubo vykované železné lupy. Okrem hutníckeho objektu sa našli aj kováčske polovýrobky nožov, a železné a oceľové prúty. Železiarsku výrobu na našom území pozdvihli Kelti. Keltský kmeň Kotínov (s písonmými správami z 1. storočia pred n.l.), ktorý sídlil najpravdepodobnejšie na strednom Slovensku, bol známym výrobcom železa a najmä zbraní. Keltské kmene v 2.stor. pred n.l. začali raziť aj vlastné zlaté a strieborné mince. Na Slovensku sú známe najmä strieborné biateky.

V baníctve pokračovali aj Slovania, ako tomu nasvedčujú archeologické pamiatky zo železa, bronzu, medi a zlata z obdobia Veľkej Moravy. Slovanské železiarstvo nadobudlo vysokú úroveň od konca 7.storočia. Sú známe početné poľnohospodárske nástroje, nástroje na obrábanie dreva, zbrane a nástroje na obrábanie kovov. Železné hrivny boli úžitkovým predmincovým platidlom počas veľkomoravského obdobia. Našli sa na nmohých miestach pri Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom, Nitre a inde.

Pravdepodobne už v 8.stor. bola založená Kremnica a Banská Štiavnica, významné banícke mestá. Po tatárskom vpáde (1240-1242) prichádzali nemeckí kolonisti, ktorí dostali rôzne privilégia na povzbudenie rozvoja baníctva a od 14.stor. sa začalo s podzemným dobývaním na Smolníku, v Banskej Štiavnici a v okolí Banskej Bystrice. Prvý pokus použitia strelného prachu na trhanie horniny sa uskutočnil v roku 1627 v Banskej Štiavnici. Rozvoj baníctva nastal počas 18.stor.. Rozvoj baníctva si vyžiadal už v roku 1735 zriadenie Baníckej školy v Banskej Štiavnici a v roku 1746 v Smolníku. V roku 1763 bola založená prvá Banská akadémia v Banskej Štiavnici.

Ťažili sa najmä drahé kovy v oblasti Banskej Štiavnice a Kremnice a medené rudy v banskobystrickom a l'ubietovskom revíri a na početných lokalitách Slovenského rudohoria. Na Slovensku sa v rokoch 1748-1800 vyrobilo 868 t striebra, čo znamená priemernú ročnú produkciu 16 ton. V tom istom období len z oblasti stredoslovenských neovulkanitov pochádza 24 650 kg zlata, čo predstavuje priemerne ročne 465 kg. Banskobystrické bane v 18. storočí produkovali ročne 100-300 t medi. Ťažba medi na ložiskách Špania Dolina, Ľubietová, Smolník, Gelnica a Dobšiná dosiahla vrchol v 16. až 19. storočí. Produkcia medi z týchto ložísk vtedy zásobovala takmer všetky európske trhy.

V rokoch 1860-1865 poklesla ťažba Cu, Pb, Zn, Ni, Co a drahých kovov, ktoré sa začali dovážať zo zámoria. Začal sa však rozvoj ťažby železných rúd, pyritu a uhlia. V rokoch 1885-1910 sa na Slovensku vyrábalo ročne 110-240 kt železa. Svetový význam v tomto období dosiahla ťažba Ni-Co rudy v Dobšinej. Koncom 19.storočia sa začala tiež ťažba ortute, antimónu a nerudných nerastných surovín (magnezit, sadrovec, azbest, baryt a i.).

K miernemu vzostupu ťažby niektorých surovín dochádza po prvej svetovej vojne. Najvýznanmejší vzostup ťažby nerastných surovín nastal po druhej svetovej vojne v období rokov 1945-1990. Sprevádzala ich výstavba úpravní a ďalších prevádzok. Prudký rozvoj baníctva a hutníctva mal však nepriaznivý vplyv na životné prostredie v centrách baníckej aktivity (Rudňany, Jelšava a iné). Po roku 1990 nastal útlm rudného baníctva v dôsledku uplatnenia svetových cien a zatvárania nerentabilných prevádzok.

Rudné suroviny

Geologické zásoby rudných surovín dosahovali k 1. 1. 2004 na 70 výhradných ložiskách 357 mil. ton, z toho .vyše 90 % predstavujú nebilančné zásoby. Ako bilančné možno hodnotiť len časti zásob na ložiskách železných rúd (Nižná Slaná - Manó - Kobeliarovo) a komplexných železných rúd (Rožňava - Strieborná). Overené bilančné zásoby zlatých rúd (Banská Hodruša) sa ťažbou v roku 2001 vyčerpali. V rokoch 2002 a 2003 pokračovala ťažba likvidáciou pilierov. Overené zásoby ostatných rudných surovín (Mn, Ni, Cu, Pb, Zn, Sb, Hg, W, Mo a vzácne zeminy) sú v súčasnosti nebilančné. Ťažba, tak ako po minulé roky, prebiehala tradične iba na ložiskách Nižná Slaná (železné rudy) a Banská Hodruša (zlaté rudy). Väčšina domácej spotreby sa preto pokrýva dovozom.

Antimón

V Malých Karpatoch sú ložiská a výskyty Sb-Au rúd sústredené v pruhu Pezinok - Pernek. Ruda obsahuje 1 - 4 % Sb, 0,5 - 1,5 % As a 1 - 5 g/t Au. Ťažba Sb-Au rúd na ložisku Pezinok sa skončila v roku 1991. Antimónové zrudnenia sa nachádzajú aj v Nízkych Tatrách. Vo výplni žíl sa nachádzajú kremeň, antimonit, pyrit, arzenopyrit, jamesonit, tetraedrit, sfalerit, chalkopyrit, hematit, baryt, karbonáty a zriedkavo rýdze zlato. Rudy obsahujú 1,0 až 5,0 % Sb, 0,1 až 0,8 % As a 0,6 až 3,0 g/t Au.

Ťažba na najvýznamnejšom ložisku Dúbrava sa skončila v roku 1991. Overené zásoby Sb-Au rúd na tomto ložisku sú vzhl'adom na súčasnú úroveň cien a výrobných nákladov nebilančné. Typickým ložiskom Au-Sb rúd bola v minulosti Magurka.

Antimónové zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí (Betliar, Čučma a Poproč) podl'a výsledkov prieskumu v rokoch 1977 - 1983 nedosahujú ložiskové parametre. Podobne ekonomicky nevýznamné sú antimónové výskyty v oblasti neovulkanitov (Kremnica a Zlatá Baňa). V roku 2003 sa doviezol surový antimón v hodnote 2,8 mil. Sk.

Mangán

Ekonomicky najvýznamnejšie, v minulosti ťažené, v súčasnosti však nebilančné, sú sedimentárne ložiská Mn rúd ložísk v Popradskej kotline, v lokalitách Švábovce a Hôrka (Levočské pohorie, Vlková). Kvalita rúd je nízka (14 - 17 % Mn), len výnimočne sa ťažili úseky s obsahom do 23 % Mn. Najrozsiahlejšia ťažba na ložiskách Kišovce - Švábovce bola zaznamenaná v rokoch 1955 - 1960, keď dosahovala 150 - 200 tis. t/rok. Zásoby na ložisku Švábovce boli odpísané z evidencie v roku 2002. V Horehronskom podolí je overené ložisko Michalová s nebilančnými zásobami mangánovej rudy (obsah Mn <10 %), odpísané z evidencie v roku 2003, kvôli nízkej kvalite.

Ostatné výskyty Mn zrudnenia sú ekonomicky bezvýznamné. Ide o lokality Betliar, Čučma, Bystrý Potok, Lednické Rovne, Zázrivá, Borinka, Lozorno a Jablonové.

Hodnota dovezených rudných surovín dosiahla takmer 620 mil. Sk. Okrem rúd bol dovezený kovový mangán (147 t) v hodnote 13 mil. Sk.

Meď

Ložiská medených rúd Slovenska je možné rozdeliť na tieto genetické typy:

Najrozšírenejší typ sú metamorfno-hydrotermálne žilné ložiská známe z oblasti Spišsko-gemerského rudohoria (Slovinky, Gelnica, Novoveská Huta, Hnilčík) a z oblasti obalového permu nízkotatranského kryštalinika (Špania Dolina). Ťažba medených, resp. medených a strieborných rúd z týchto ložísk prebiehala 500 - 700 rokov a skončila sa v rokoch 1992 - 1993. Rudy týchto ložísk tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit, tetraedrit a ďalšie minerály. V súčasnosti zostatkové zásoby týchto ložísk s kvalitou 0,4 - 1,3 % Cu sú klasifikované ako nebilančné. K typu metamorfno-hydrotermálnych žilných ložísk, ktoré sú zdrojom medi, patria aj tzv. ložiská komplexných Fe-Cu rúd Rudňany a Rožňava. Obsah medi v nich dosahuje 0,1 - 0,9 % a hlavnými Cu minerálmi sú chalkopyrit a tetraedrit.

V minulosti (od 13. stor.) sa intenzívne ťažilo exhalačno-sedimentárne ložisko Smolník v centrálnej časti Spišsko-gemerského rudohoria. Od r. 1326 do r. 1990 sa z ložiska vyťažilo cca 19 mil. t rudy. Kvalita ťažených rúd v r.1960 - 1989 dosahovala len 0,2 - 0,39 % Cu a 2,5 - 6,9 % S. Hlavnými rudnými minerálmi boli chalkopyrit a pyrit.

Najmladší typ medených rúd sú skarnovo-porfýrové rudy na ložiskách Vysoká - Zlatno a Vysoká- Šementlov v centrálnej zóne štiavnického stratovulkánu. Rudné zóny s vyššou akumuláciou medi obsahujú 0,5 - 0,6 % Cu, 0,5 g/t Au a overené zásoby sa klasifikujú ako nebilančné. Menej významné Cu rudy sa v minulosti ťažili na ložisku Banská Hodruša - Rozália s kvalitou 0,6 - 0,7 % Cu. V súčasnosti sú zásoby nebilančné.

Posledné overené ložisko polymetalickej drahokovovej mineralizácie s nebilančnými zásobami Cu je ložisko Brehov vo východoslovenských neovulkanitoch.

Domáca ťažba medených rúd (v rámci komplexných Fe rúd na ložisku Rudňany) skončila v rokoch 1998- 1999. V roku 2003 boli predmetom importu medené rudy v hodnote 6 mil. Sk a rafinovaná a nerafinovaná meď v úhrnnej hodnote 252 mil Sk.

Molybdén

Ložiskové akumulácie molybdénu sú známe z oblasti veporického kryštalinika a gemerika. Z oblasti veporického kryštalinika je známe ložisko Mo rúd Ochtiná - Rochovce. zaraďované k hydrotermálnej kremeňovo-molybdenitovej formácii. Ložisko je situované v blízkosti tektonického styku gemerika a veporika.
V oblasti gemerika v severogemerickom perme sú známe U-Mo zrudnenia viazané na vulkanicko-sedimentárne horizonty. Na ložiskách Novoveská Huta a Košice sa obsah Mo pohybuje od 0,02% do 0,38 %. Vzhl'adom na mineralogickú väzbu Mo s uránovými minerálmi a technologické problémy ich úpravy a zhodnotenia ich priemyselný význam je problematický.

V roku 2003 bol dovezený len surový molybdém v hodnote 24,1 mil Sk.

Nikel

Jediným predstaviteľom reziduálnych Ni rúd lateritického typu je ložisko Hodkovce. Ložisko sa nachádza v Moldavskej kotline západne od Košíc a overené je na ploche cca 6 km2. Ložisko tvoria šošovkovité telesá rozmerov od 150 do 1 000 m2. Obsah Ni v rude dosahuje len 0,376 %, obsah sprievodného Co je 0,01 %.
Reprezentantom sulfidického typu Ni zrudnenia sú historicky známe metamorfno-hydrotermálne žilné zrudnenia pri Dobšinej. Z týchto žíl sa v rokoch 1850 - 1918 vyťažilo 430 kt Ni-Co rudy. Ruda údajne obsahovala 16 % Ni a. 4 % Co. Zrudnenie je veľmi nepravidelné, šošovkovité. Novšie prieskumné aktivity nepreukázali ekonomicky významné akumulácie Ni-Co zrudnenia.

V roku 2003 sa do SR doviezol surový nikel v hodnote 32,6 mil. Sk.

Olovo

Významnejšie (v súčasnosti nebilančné) koncentrácie Pb-Zn rúd sú známe len z hydrotermálnych žilných ložísk Banská Štiavnica, Hodruša a Pukanec v stredoslovenských neovulkanitoch a Zlatá Baňa vo východoslovenských neovulkanitoch. Novooverené ložisko (1997 - 1998) polymetalickej drahokovovej mineralizácie s nebilančnými zásobami je ložisko Brehov vo východoslovenských neovulkanitoch. V rokoch 1992 - 1993 sa zastavila ťažba Pb-Zn rúd na ložisku Banská Štiavnica. Obsah Pb dosahoval len 0,5 - 1,5 %. Hlavným nositeľom Pb zrudnenia je galenit (lokálne striebronosný) sprevádzaný sfaleritom a v hlbších úsekoch ložísk aj chalkopyritom.

Polymetalické (Pb-Zn-Cu) zrudnenia bez väčšieho ekonomického významu sú známe v Spišsko-gemerskom rudohorí - Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Bystrý Potok, Drienok, Ardovo, Vel'ké Pole - Píla.
V roku 2003 hodnota dovezeného surového olova predstavovala 8,6 mil.Sk.

Ortuť

Ložiská a výskyty ortuti sú na území Slovenska sústredené v dvoch geologických jednotkách:

  • neovulkanických komplexoch stredného a východného Slovenska
  • v paleozoiku až spodnom triase Spišsko-gemerského rudohoria. V obidvoch prípadoch ide o hydrotermálne nízkoteplotné Hg zrudnenie.

Najvýznamnejšie akumulácie monominerálnych ortuťových rúd sú vo východoslovenských neovulkanitoch sústredené na ložiskách Červenica - Dubník a Merník a v stredoslovenských neovulkanitoch na ložisku Malachov. Ťažba tu prebiehala s prestávkami od 16. storočia. V súčasnosti sa ložiská nevyužívajú. Hlavný rudný minerál je rumelka. Kvalita overených zásob je nízka, dosahuje 0,1 - 0,3 % Hg.

Predstavitel'om druhej skupiny je ložisko Rákoš v jz. časti Spišsko-gemerského rudohoria. Priemerná kvalita zostatkových zásob dosahuje len 0,13 % Hg. Ťažba Hg rúd sa na ložisku skončila v roku 1988. Zvyškové zásoby ložiska boli vyradené z evidencie v roku 2003.

Významným zdrojom ortuti do roku 1990 boli tzv. komplexné Fe rudy z ložísk Rudňany a Rožňava, kde ortuť predstavovala vedl'ajší produkt pri spracúvaní sideritových a barytových rúd. Obsah ortuti v ťaženej sideritovej rude dosahoval v priemere len 0,01 - 0,03 % Hg, v barytovej rude 0,03 - 0,04 % Hg.

Hodnota dovezenej ortuti v roku 2003 predstavovala 0,6 mil. Sk.

Striebro

Ložiská strieborných rúd (+ Au, Cu, Pb, Zn) sa vo všeobecnosti členia na mladú vulkanickú formáciu a staršiu formáciu.

K mladej vulkanickej formácii sa zaraďuje Ag zrudnenie vystupujúce v drahokovových a polymetalických ložiskách Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Hodruša, Vyhne - Banky, Pukanec a Zlatá Baňa. V overených zásobách ložísk mladej vulkanickej formácie sa obsah Ag pohybuje v rozpätí 8 - 40 g/t a väčšia časť Ag sa viaže na galenit. Samostatné Ag minerály (argentit) sú zriedkavé.

K staršej formácii sa zaraďuje Ag zrudnenie na ložiskách komplexných železných a medených rúd v Spišsko-gemerskom rudohorí (Rožňava) a taktiež na historicky známom Cu ložisku Špania Dolina. Obsah Ag v komplexných železných a medených rudách je v priemere 9 - 20 g/t. Výnimkou sú žily Strieborná a Mária na ložisku Rožňava, kde obsah Ag viazaného na tetraedrit dosahuje v priemere 54,9 a 171,6 g/t. Overené zásoby na týchto žilách predstavujú okolo 75 % zásob striebra evidovaných v SR. Ložisko Rožňava je klasifikované ako stredne vel'ké Ag ložisko (>500 t Ag v kove).

V roku 2003 sa doviezlo surové striebro v hodnote takmer 62 mil. Sk.

Volfrám

Volfrámový typ zrudnenia bol v rokoch 1980 - 1993 objavený a preskúmaný v nízkotatranskom kryštaliniku (ložisko Jasenie - Kyslá) a na tektonickom styku gemerika a veporika (ložisko Ochtiná - Rochovce). V obidvoch prípadoch ide o malé ložiská s nebilančnými zásobami W rúd. Na ložisku Jasenie - Kyslá priemerná kvalita overených zásob dosahuje 0,23 % W a 0,49 g/t Au. Na styku gemerika a veporika je situované Mo-W ložisko Ochtiná - Rochovce reprezentované rojom kremenných žíl. V spodnej časti ložiska je vyvinuté Mo zrudnenie, vo vrchnej časti je W zrudnenie, s priemerným obsahom len 0,112 % W a 0,005 % Mo. Pri súčasných svetových cenách volfrámu sú overené zásoby nebilančné.

Predmetom obchodu bol v roku 2003 surový wolfrám, ktorého hodnota presahovala 28,7 mil. Sk.

Zinok

Zinkové rudy sa v Západných Karpatoch vyskytujú podobne ako olovené rudy - ako súčasť polymetalických rúd (Pb-Zn-Cu :t Au, Ag).

Významnejšie (v súčasnosti nebilančné) koncentrácie Pb-Zn rúd sú známe len z ložísk Banská Štiavnica, Hodruša a Pukanec v stredoslovenských neovulkanitoch a Zlatá Baňa vo východoslovenských neovulkanitoch. Novooverené ložisko (1997 - 1998) polymetalickej drahokovovej mineralizácie s nebilančnými zásobami je ložisko Brehov vo východoslovenských neovulkanitoch. V rokoch 1992 - 1993 sa zastavila ťažba Pb-Zn rúd na ložisku Banská Štiavnica. Vzhl'adom na nízky obsah Zn, len 0,5 - 3,5 %, boli zásoby na všetkých ložiskách následne klasifikované ako nebilančné. Obsah Au dosahuje do 1,4 g/t, Ag do 39,7 g-t.
V roku 2003 sa do Slovenskej republiky doviezol surový zinok v hodnote 1,168 mld. Sk.

Zlato

Ložiská zlata na Slovensku sú reprezentované 3 typmi:

  • ložiská predterciérneho veku
  • ložiská terciérneho veku
  • rozsypy (kvartérne).

Ložiská predterciérneho veku sú známe z rudných obvodov Malé Karpaty (zlatonosný arzenopyrit a pyrit na Sb ložisku Pezinok) a Nízke Tatry (Sb-Au mineralizácia na ložiskách Dúbrava, Magurka, Lom; W-Au mineralizácia na ložisku Jasenie - Kyslá).

S karpatským neogénnym vulkanizmom je spätá významná metalogenetická etapa rúd drahých kovov (Au-Ag) a polymetalických rúd. Predstaviteľom Au-Ag formácie sú kremenné zlatonosné žily a žilníky s viditeľným aj neviditel'ným zlatom s kvalitou okolo 2,0 g/t Au a 10 - 20 g/t Ag - typ Kremnica. Predstavitel'om polymetalickej formácie s Au-Ag mineralizáciou je ložisko Banská Štiavnica. Okrem týchto tradičných typov Au zrudnenia bol začiatkom 90. rokov objavený a následne exploatovaný nový typ Au mineralizácie (typ Hodruša - Svetozár) s rádovo vyšším obsahom zlata (5 - 20 g/t Au).

Ložisko polymetalickej drahokovovej mineralizácie Brehov s nebilančnými zásobami Au je situované vo východoslovenských neovulkanitoch.

Rozsypové akumulácie zlata (Považský Inovec - Zlatníky, dunajské náplavy) nemajú v súčasnosti ekonomický význam.

Na jedinom ťaženom ložisku zlata na Slovensku pokračovala v rokoch 2003 a 2004 doťažba zásob z ochranných pilierov (12 kt) (Slovenská banská, spol. s r.o., Hodruša-Hámre), z ktorých sa vyrobilo asi 220 t koncentrátu. Už v roku 2001 bolo avizované skončenie ťažby v dôsledku vyčerpania zásob a nepriaznivej situácie na trhu, ale až do roku 2005, s určitými prestávkami pokračovala doťažba zásob.

Železná ruda

Najvýznamnejšie ložiská železných rúd vystupujú v paleozoických horninových komplexoch gemerika v Spišsko-gemerskom rudohorí. Málo významné ložiská sa nachádzajú v stredoslovenských neovulkanitoch.
Ekonomicky najvýznamnejší typ železných rúd sú sideritové ložiská Nižná Slaná a Kobeliarovo. Nachádzajú sa v západnej časti Spišsko-gemerského rudohoria vo forme šošoviek a polôh hrúbky do 60 m. Hlavný rudný minerál je siderit. Priemerný obsah Fe dosahuje 33,8 %, priemerný obsah Mn je 2,2 %. Ložisko Nižná Slaná - Manó - Kobeliarovo sa v súčasnosti ťaží. Významným ložiskom tohto typu bol v minulosti Železník.

Tretím typom železných rúd sú skarnové ložiská. Ich predstavitel'om sú ložiská Vyhne - Klokoč a Vyhne - okolie. Nachádzajú sa v stredoslovenských neovulkanitoch. Vzhl'adom na overené zásoby a nízku kvalitu (33 - 36 % Fe) ide o ekonomicky málo významné výskyty, resp. malé ložiská.

Domáca produkcia pokrývala v roku 2003 okolo 11% potreby železnej rudy v SR. Väčšina spotreby je krytá dovozom z Ukrajiny (54 %) a Ruska (46 %). Hodnota dovezenej železnej rudy a koncentrátov v roku 2003 predstavovala 5,78 mld. Sk.

Jediným producentom železnej rudy na Slovensku ostáva naďalej Želba, a. s. v konkurze, o. z. Siderit Nižná Slaná.

URÁN

(je to kov, ale zahrňujeme ho medzi energetické suroviny ako uhlie, ropa, plyn)

V Západných Karpatoch sa uránové ložiská a výskyty koncentrujú do permských súvrství dvoch typov:
V severogemeridnom perme sú známe U-Mo ložiská prevažne viazané na tufy a tufity v petrovohorskom súvrství krompašskej skupiny. Predstavitel'om ložísk tohto typu je v minulosti ťažené ložisko Novoveská Huta a posledne objavené ložisko Košice-Jahodná (prebieha intenzívny geologický prieskum => snaha o otvorenie ťažobného revíru), kde okrem uránu je aj zvýšený obsah molybdénu (0,024 - 0,38 % Mo).

V perme hronika v severnej časti Nízkych Tatier a Kozích chrbtov (Vikartovský chrbát) sú známe malé uránové ložiská, resp. výskyty, sedimentárno-diagenetického pôvodu (Švábovce, Spišský Štiavnik, Kravany, Vikartovce). V minulosti sa niektoré ložiská ťažili, v súčasnosti sú zostatkové zásoby týchto ložísk nebilančné.
V roku 2003 boli na Slovensko dovezené rádioaktívne chemické prvky a izotopy (resp. ich zlúčeniny, zmesi a odpad) v hodnote 50,4 mil.Sk

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 60% (9 Votes)

Najnovšie články

Hypokalcémia - častý problém u súk po pôrode
nedeľa, 03. júl 2016
Popôrodná hypokalcémia, mliečna horúčka alebo eklampsia je časté ochorenie súk malých plemien po pôrode. Ide o narušenie homeostázy v organizme, kedy hladina vápnika v krvi náhle klesne pod hodnotu 1,7 mmol/l a zároveň klesne aj...
Raz do týždňa robte toto a vaša tvár bude vyzerať o 10 rokov mladšie!
piatok, 10. jún 2016
Japonské ženy sa už po stáročia za pomoci ryže tešia z úžasnej pokožky a mnohých zdravotných účinkov. Ak použijete ryžu na pokožku, zmení sa jej textúra a rozjasní sa. Inými slovami bude vaša pokožka hladká a zmiznú vám...
Túžite po krásnych nechtoch, vlasoch a ich krásnej farbe bez chémie? Potom čítajte!
piatok, 10. jún 2016
Už roky ako aj ďalších iných žien si farbím vlasy. Vždy keď sa táto „ceremónia“ doma odohrávala všetci nadávali na znateľný zápach amoniaku, s tým je už však koniec. Vlasy si totiž môžeme farbiť aj prírodne. Samozrejme...
Nápoje, ktoré miluje každý. Urobte si ich zdravšie varianty u Vás doma!
piatok, 10. jún 2016
Nepoznám azda človeka, ktorý by nemal rád horúcu čokoládu. Čokoláda sama o sebe sa teší veľkému úspechu a nie je tomu samozrejme inak ani v prípade jej tekutej formy. Mnohí z nás si ju však odopierajú, teraz už na to nebudete...
Ako dosiahnuť krásne nohy? Jednoducho!
piatok, 10. jún 2016
Mať nohy ako modelka je hádam snom každej z nás. Avšak opuchy nám často krát túto možnosť znemožnia. Mnohí si myslia, že opuchnuté nohy sú bežnou záležitosťou a nevyžaduje to žiadnu zvláštnu pozornosť. Opuchy nôh sú však...
Raz do týždňa robte toto a vaša tvár bude vyzerať o 10 rokov mladšie!
Japonské ženy sa už po stáročia za pomoci ryže tešia z úžasnej pokožky a mnohých zdravotných účinkov. Ak použijete ryžu na pokožku, zmení sa jej textúra a rozjasní sa. Inými slovami bude vaša pokožka hladká a zmiznú vám...
Túžite po krásnych nechtoch, vlasoch a ich krásnej farbe bez chémie? Potom čítajte!
Už roky ako aj ďalších iných žien si farbím vlasy. Vždy keď sa táto „ceremónia“ doma odohrávala všetci nadávali na znateľný zápach amoniaku, s tým je už však koniec. Vlasy si totiž môžeme farbiť aj prírodne. Samozrejme...
Nápoje, ktoré miluje každý. Urobte si ich zdravšie varianty u Vás doma!
Nepoznám azda človeka, ktorý by nemal rád horúcu čokoládu. Čokoláda sama o sebe sa teší veľkému úspechu a nie je tomu samozrejme inak ani v prípade jej tekutej formy. Mnohí z nás si ju však odopierajú, teraz už na to nebudete...
Pneumatické náradie je vhodné na tvrdú, ale tiež precíznu prácu
Pneumatické náradie je medzi domácimi, ale aj profesionálnymi majstrami mimoriadne obľúbeným druhom náradia. Využíva sa nielen v autoservisoch, ale tiež na maľovanie, obrusovanie, vŕtanie či pieskovanie.
Zbrane, poľovnícke nože, oblečenie: Čo všetko patrí do výbavy poľovníka?
Poľovníctvo má na Slovensku hlboko zakorenenú tradíciu a v niektorých rodinách sa dedí z otca na syna. Vo väčšine prípadov nejde len o voľnočasovú aktivitu, ale skôr o celoživotné poslanie. Poľovník totiž musí mať nielen...
Katalógové domy a projekty na mieru: Ktorý je pre vás ten pravý?
Ak uvažujete nad stavbou vlastného domu, pravdepodobne ste sa už stretli s dilemou, či si vybrať projekt domu na mieru alebo nejaký z katalógu. Oboje majú svoje pre a proti, ktoré vyhrajú u vás?
Prom-in Women Line shape protein
Už na prvý pohľad je jasné komu je tento výrobok určený. Výrobca produktu Line shape protein sa zameriava hlavne na slečny či dámy, ktoré hľadajú v dnešnej širokej ponuke doplnkov stravy to správne. Ak si odmyslíme pútavo...
Trekový bicykel Olpran Mercury
Ako zanietený príležitostný milovník cyklistiky som sa rozhodla pre kúpu bicykla aj v Čechách, pretože mi to prišlo praktickejšie ako ťahať ten svoj z domu. Rozhodla som sa pre kúpu trekového bicykla Olpran Mercury.
Trekový bicykel Kellys Cliff 70 2015
Aj ja som sa rozhodla zaobstarať si trekový, alebo inak nazývaný crossový bicykel, ktorý je v dnešnej dobe čím ďalej, tým viac populárny. Rozhodla som sa pre trekový bicykel Kellys Cliff 70. Hlavne asi preto, že spája horský a...
Octavia Hillová - osobnosť sociálnej práce
Významná britská sociálna pracovníčka Octavia Hillová sa narodila 3.decembra 1838 v anglickom meste Wisbech ako tretia dcéra obchodníka Jamesa Hilla a jeho tretej manželky Caroline Southwood Smithovej. Veľký vplyv v jej výchove na jej...
Tatry - najvyššie pohorie Karpatského oblúka
Tatry sú najvyšším pohorím celého karpatského oblúka. Pojem Tatry je často chápaný ako pomenovanie jednotlivých horských celkov - Nízkych, Západných, Vysokých a Belianskych Tatier. Nízke Tatry sú samostatným celkom...
Defínicia slov kultúra a umenie
Kultúra (z latinského cultura "spracovanie, údržba, poľnohospodárstvo," resp. colera "žiť, kultivovať, uctievať") je v najširšom zmysle všetko, čo je výsledkom tvorivého procesu ľudskej činnosti. Výsledkom...
Hypokalcémia - častý problém u súk po pôrode
Popôrodná hypokalcémia, mliečna horúčka alebo eklampsia je časté ochorenie súk malých plemien po pôrode. Ide o narušenie homeostázy v organizme, kedy hladina vápnika v krvi náhle klesne pod hodnotu 1,7 mmol/l a zároveň klesne aj...
Kde kúpiť morča?
Rozhodli ste sa, že si kúpite morčiatko? Vybrali ste si už plemeno, farbu, vek a pohlavie. Nuž ostáva vám už len zvážiť výhody kúpy zvieratka z viacerých zdrojov. Dnes je omnoho väčšia ponuka nákupu i predaja ako tomu bolo v...
Babezióza - príznaky, prevencia a liečba
Je to významné krvné protozoárne ochorenie, ktoré je prenášané kliešťami. U nás napáda prevažne psy, no ochorieť na babeziózu môže veľa druhov domácich aj voľne žijúcich zvierat. V našom miernom podnebí je prenášačom...